Είστε εδώ : Αρχική www.chevrolet.gr
Ôçë.:210-9888170 / Fax: 210-9888259
 
Áñçò ÊáôéëéÜíïò & Óßá Å.Å. Ë.Êáëáìáêßïõ 89, ¢ëéìïò, TK : 174 55
  Αρχική
      Χάρτης
      Service
      Test Drive
      Προσφορές
    Μεταχειρισμένα
      Επικοινωνία

¢ñçò ÊáôéëéÜíïò & Óéá E.Å.

Ç åôáéñåßá ÁÑÇÓ ÊÁÔÉËÉÁÍÏÓ & ÓÉÁ E.Å. åßíáé ìßá ìïíÜäáCHEVROLET óôï ¢ëéìï ÁôôéêÞò (Ëåùöüñïò Êáëáìáêßïõ 89, 174 55) ç ïðïßá Üñ÷éóå ôçí ëåéôïõñãßá ôçò ôï 1996.
Ç ïëïêëçñùìÝíç ìáò ìïíÜäá ðåñéëáìâÜíåé:

  • ÐùëÞóåéò áõôïêéíÞôùí
  • ÁíôáëëáêôéêÜ
  • ÁîåóïõÜñ
  • Service

Óôçí ÁÑÇÓ ÊÁÔÉËÉÁÍÏÓ & ÓÉÁ E.Å. ìå ôçí ðïëõåôÞ ãíþóç êáé åìðåéñßá ìáò óôï ÷þñï ôïõ áõôïêßíçôïõ, óáò ðñïóöÝñïõìå áîéüðéóôåò ëýóåéò ïé ïðïßåò éêáíïðïéïýí áðüëõôá ôéò áíÜãêåò óáò. Óôç ‘Chevrolet ÊáôéëéÜíïò’ ìðïñåßôå íá áðïêôÞóåôå üëá ôá íÝá ìáò ìïíôÝëá ìå ôïõò ðéï åõíïúêïýò üñïõò ôçò áãïñÜò, áíôáëëÜóóïíôáò ôáõôü÷ñïíá ôï ðáëéü óáò áõôïêßíçôï ìå Ýíá êáéíïýñãéï Chevrolet.

         
Copyright © Chevrolet. All rights reserved powered by microsense